Razprave 1. posvetovanja slovenskih geotehnikov

KNJIGA 1

 

1. tema: Določevanje geotehničnih značilnosti zemljin in kamnin

I. Ajdič
Strižna trdnost koherentnih zemljin iz rezultatov CPT

A. Gaberc
Vertikalna in horizontalna vodopropustnost barjanskih zemljin

B. Žlender, L. Trauner, S. Škrabl
Računalniško vodene geotehnične preiskave

 

2. tema: Problematika plitvega temeljenja gradbenih objektov

B. Majes
Uporaba metode končnih elementov v geotehniki

I. Sovinc
Ocenitev začetnih usedkov morskih glinastih sedimentov

L. Trauner, B. Žlender, S. Škrabl
Temeljenje na žaluzijskih konstrukcijah

 

3. tema: Problematika globokega temeljenja objektov

M. Fašalek
Uporaba metode jet grouting na slabo nosilnih tleh

I. Lesjak, G. Strniša
Temeljenje mostu čez reko Ljubljanico na Prulah

G. Strniša, I. Lesjak
Ekspertni sistem za globoko temeljenje z zabitimi koli

 

4. tema: Stabilnostni problemi brežin in problem tečenja deponij iz koherentnih materialov

A. Petkovšek
Stabilizacija židkih industrijskih muljev u uporabo EF pepela

S. Škrabl, B. Žlender, M. Jakopec
Kataster plazišč

G. Vogrinčič
Stabilnost podmorskega odkopa

Z. Zorič, L. Trauner
Stabilnostne analize na verjetnostni osnovi

 

5. tema: Oporni zidovi in konstrukcije iz armirane zemljine

B. Prokop, D. Battelino
Modelna preiskava armirane zemljine

J. Logar, B. Pulko
Elastoplastična analiza pilotnih sten

B. Pulko, J. Logar
Primerjava računalniških analiz konzolnih in sidranih pilotnih sten

 

 

KNJIGA 2

 

1. tema: Določevanje geotehničnih značilnosti zemljin in kamnin

S. Vidmar
Generalno poročilo

A. Gaberc
Diskusija k referatu vertikalna in horizontalna vodopropustnost barjanskih zemljin

B. Žlender
Računalniško vodene geotehnične preiskave

M. Breznik
Arteška podtalnica, posedanja in poplave ljubljanskega barja – vpliv naarave in človeštva

 

2. tema: Problematika plitvega temeljenja gradbenih objektov

J. Logar
Generalno poročilo

A. Gaberc
Diskusija k referatu začetnih usedkov morskih glinastih sedimentov

B. Majes
Začetna napetostna in deformacijska stanja pre numeričnih analizah po MKE za reološki model z deformcijskimi izotahami

B. Marić, F. Verić
Sanacija temelja osjetljivog na deformacije

 

3. tema: Problematika globokega temeljenja objektov

G. Vogrinčič
Generalno poročilo

I. Lesjak, G. Strniša
Temeljenje mostu čez reko Ljubljanico na Prulah

G. Vogrinčič
Numerična analiza prenosa vertikalne obtežbe v tla po kolu

 

4. tema: Stabilnostni problemi brežin in problem tečenja deponij iz koherentnih materialov

L. Trauner
Generalno poročilo

J. Logar
Avtomatično iskanje kritične drsine pri stabilnostnih analizah

B. Macuh, L. Trauner
Ravninska stabilnostna analiza pobočij

 

5. tema: Oporni zidovi in konstrukcije iz armirane zemljine

B. Majes
Generalno poročilo

J. Logar
Elastopastična analiza pilotnih sten v dvoslojnih in nagnjenih tleh

B. Pulko
Elastopastična analiza trikrat sidranih pilotnih sten

D. Čorko, D. Lovrenčić
Prikaz zaštite građevinske jame pilotima malog promjera

 

6. tema: Primeri aplikacij geotehnike v inženirski geologiji in pri podzemnih delih

B. Petkovšek
Generalno poročilo

F. Vidic, I. Colarič
Primer opredelitve strižne trdnosti permokarbonskega kompleksa klastitov za izvedbo stabilnega vkopa na avtocesti Malence – Šmarje sap