Razprave 2. posvetovanja slovenskih geotehnikov

Vabljena predavanja

F. Schlosser
Ojačanje temeljnih tal pri gradnji avtocest

W. F. Van Impe
Mehanske karakteristike odpadnih materialov

A. Szavits-Nossan
Istraživanje i primjena krutosti tla pri malim deformacijama na građevinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu

 

1. tema: Terenske in laboratorijske preiskave zemljin in hribin

I. Ajdič
Ocena drenažnih in konsolidacijskih lastnosti zemljin iz disipacijskih testov

O. B. Hallberg
Splošna uporaba meritev pornih tlakov v glinenih slojih na Švedskem kot osnova za presojostopnje konsolidacije in stabilnoti

B. Jardas, Ž. Arbanas, Č. Benec
Geotehnični problemi na trasi jadranske avtoceste v zaledju Reke, Hrvaška

J. Logar, L. Humar
Določanje meje židkosti s Casagrandejevo metodo in s konusnim penetrometrom

S. Svetličič
Uporaba georadarskega snemanja pri geološko geotehničnih rziskavah

 

2. tema: Gradnja vkopov in podpornih konstrukcij

J. Logar
Vpliv interakcije med zemljino, podporno konstrukcijo in sidrom na obremenitve konstrukcijskih elementov podporne konstrukcije

B. Prokop
Uporaba jet-grouting tehnologije pri izvedbi masivne podpore konstrukcije

S. Škrabl, B. Macuh
Določanje kritičnih porušnih ploskev

B. Žlender, S. Škrabl, L. Trauner
Vpliv trenja na stabilnost konzolno vpetih pilotnih sten

 

3. tema: Gradnja nasipov in poboljšanje temeljnih tal

B. Pulko
Vpliv gruščnatih kolov na posedke in strižno trdnost temeljnih tal pod cestnim nasipom

M. Skrinar
Analiza vertikalnih napetosti in posedkov s programskim paketom B4, verzija 3.0

 

4. tema: Gradnja predorov

J. Likar, F. Žigman, Z. Jamšek, M. Šuligoj, G. Vižintin
Primerjava med 2D in 3D analizami sekundarnih napetostno defomacijskih stanj v hribinah okrog napredujočega čela podzemnega prostora

B. Petkovšek, A. Ločniškar
Sanacija predora Karavanke na odseku dviganja cestišča v km 2.530 – 2.630

5. tema: Zaščita okolja

I. Sovinc, A. Sovinc
Stabilnostni pogoji pri naravovarstvenih sanacijah gramoznic in peskokopov

6. tema: Temeljenje objektov

D. Čorko, N. Stojić, N. Pintarić, D. Kovačić
Izvedba in kontrola geotehničnih sider za Masleniški most

M. Fašalek
Uporaba tehnologije jet grouting pri izgradnji kolektorja v Mestni luki Split

B. Marić, D. Lovrenčić, V. Szavits-Nossan, Z. Filković
Primerjava možnih rešitev temeljenja rezervoarja

J. G. Sieffert
Dinamična interakcija tla – objekt: zadnja dogajanja in poenostavitve pri projektiranju

S. Škrabl
Geotehnična analiza temeljne plošče na slabo nosilnih tleh

G. Vogrinčič, G. Srtrniša, I. Lesjak
Analiza nosilnosti kola v netipičnih barjanskih tleh

 

7. tema: Temeljenje objektov

B. Majes, B. Pulko
Primerjava med veljavnim pravilnikom in Eurocode predpisi za področje geotehnike