Razprave 3. posvetovanja slovenskih geotehnikov

KNJIGA 1

 

Geotehnične raziskave in izboljšanje lastnosti tal

T. Ivanković, I. Muhovec, D. Čorko
Injektibilnost sedrenih naslaga

A. Petkovšek, T. Starič
Tesnenje z betonitnimi trakovi – slovenske izkušnje

A. Petkovšek
Uporabnost rezultatov geomehanskih laboratorijskih preiskav za vrednotenje lastnosti materialov iz permokarbonske hribinske formacije

A. Robas
Možnost uporabe presiometra v geotehniki

Ž. Veinović, P. Kvasnička, s. Sesar, I. Vrkljan
Ispitivanje vodopropusnosti alternativnih materijala za izradu brtvenih slojeva odlagališta komunalnog otpada u kršu

 

Temeljenje objektov

D. Čorko, D. Kovačić, T. Ivanković
Prikaz temeljenja mosta “Dubrovnik”

T. Ivanović, Z. Langof, V. Sigmund
Geotehnični problemi obnove starog mosta u Mostaru

M. Fašalek, B. Prokop
Izboljšava temeljnih tal pod vodnjaki srednje podpore mosta 5-1 na vzhodnem avtocesti v Ljubljani

D. Ocepek, G. Vogrinčič
Geotehnične raziskave, projektiranje in izvedba nateznih uvrtanih kolov večnamenske obaale v bazenu III – Luka Koper

M. Skrinar
Programski paket B4 – novosti in izboljšave

 

Stabilnost pobočij, gradnja vkopov in predorov

Ž. Arbanas, Č. Benac, B. Jardas
Small landslides on the flysch of Istria

M. Čerman
Primerjava prognoziranih in dejanskih geološko – geomehanskih razmer v nekaterih avtocestnih predorih

D. Čorko, I. Domijan, M. Čagaj
Prikaz idejnog rješenja plovnog kanala Pag – Košljun

J. Likar, D. Dvanajščak, D. Franc
Geotehniške in tehnološke posebnosti gradnje predora Golovec

M. Mikoš
Izrazoslovje na področju erozijskih pojavov s predlogom večjezičnega slovarja

D. Ocepek, G. Vogrinčič
Vpliv prostorske lege in strukture hribine na geotehnične pogoje izvedbe izkopa in varovanja brežin R – 17 instalacije sermin

Z. Popović
Vpliv izgradnje predora Golovec na povrčino in ukrepi za stabilizacijo severnega pobočja

 

 

KNJIGA 2

 

Vabljeno predavanje

H. Brandl
Design of slope petaining structures based on the observation method

H. Brandl
Semi-emperical design of highways along unstable slopes

 

Geotehnične raziskave in izboljšanje lastnosti tal

B. Dolinar
Analiza vzrokov napak pri preiskavah zrnatosti vezljivih zemljin s pomočjo doličitve mineralne sestave

H. Vrecl, B. Macuh, B. Žlender, S. Škrabl, L, Trauner
Triaksialni preizkusi permokarbonskih skrilavcev

 

Temeljenje objektov

B. Macuh, S. Škrabl
Nosilnost pasovnih temeljev na pobočju

M. Pržulj
Pobočni viadukti – posebnosti temeljenja

 

Stabilnost pobočij, gradnja vkopov in predorov

J. Drobež
Projektiranje in izvedba opornega zidu in pilotske stene OZ-06 na avtocestnem odseku Vransko – Blagovica

 

Delavnica: Eurocode 7

B. Žlender, B. Macuh
Uporaba predstandardov Eurocode v geotehniki

B. Žlender, B. Macuh
Stabilnostna analiza po predstandardu Eurocode 7

B. Macuh, B. Žlender
Analiza pilotnih sten po predstandardu Eurocodu 7

 

Delavnica: tehnične specifikacije TSC 07

S. Škrabl, H. Vrecl
Smernice za geotehnično projektiranje podpornih konstrukcij

B. Žlender, B. Macuh
Smernice za globoko temeljenje premostitvenih objektov