Razprave 5. posvetovanja slovenskih geotehnikov

Vabljena predavanja

P. Seco e Pinto
LANDSLIDES ANALYSIS UNDER STATIC AND SEISMIC CONDITIONS

M. Veselič
ODLAGALIŠČE ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE V SLOVENIJI

 

1. tema: Gradnja predorov

D. Ćorko, D. Lovrenčić, M.S. Kovačević
SANACIJA URUŠAKA U TUNELIMA PRIMJENOM MLAZNOG INJEKTIRANJA

B. Jelen, V. Jovičić
IZVEDLJIVOST TLAČNEGA ROVA ZA ČRPALNO ELEKTRARNO KOZJAK

J. Klopčič, B. Pulko, J. Logar
ZANIMIVI PRIMERI VZDOLŽNIH PREMIKOV ČELA PREDORA V MEHKIH HRIBINAH

J. Likar, J. Čadež, M. Huis, A. Likar, M. Lozar
ZNAČILNOSTI GRADNJE IN REKONSTRUKCIJE PREDORA LJUBNO

M.S. Kovačević, P. Lušo, D. Jurić-Kačunić, I. Arapov
ANALIZA STANJA DEFORMACIJA U TUNELU POD VUGLEŠ NAKON ŠEST GODINA EKSPLOATACIJE

A. Žigon, M. Žibert, P. Jemec
PREDOR ŠENTVID – IZZIVI IN SPOZNANJA

 

2. tema: Raziskave tal

F. Bohar
DOLOČITVE METILEN MODRO NA ZNAČILNIH KAMENIH AGREGATIH – KAJ PA ZEMLJINE?

M. Čarman, K. Hribernik
BAZA GEOMEHANSKIH PODATKOV NA GEOLOŠKEM ZAVODU SLOVENIJE

A. Ločniškar, M. Bebar, C. Erbežnik, S. Zrim, A. Petkovšek
VLOGA IN DOSEŽKI KOMISIJE ZA ZEMELJSKA DELA PRI IZGRADNJI AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI

M. Maček, A. Petkovšek
MERJENJE ZEMLJINSKE SUKCIJE V SLOVENSKIH GEOTEHNIČNIH LABORATORIJIH

P. Komel, M.U. Pavlič
UPORABA GEORADARJA V GEOTEHNIKI, GEOLOGIJI IN GRADBENIŠTVU OB PRAKTIČNIH PRIMERIH

A. Robas, J. Logar
PRVE IZKUŠNJE S SEIZMIČNIM DILATOMETROM V SLOVENIJI

V. Vukadin, N. Jurečič
PREDSTAVITEV POTEKA IN REZULTATOV GEOLOŠKO GEOMEHANSKIH PREISKAV ZA POTREBE ČHE KOZJAK

 

3. tema: Temeljenje objektov

Ž. Arbanas, V. Jagodnik, V. Pavlić, D. Goršić
CONDITIONS OF BUILDING FOUNDATIONS IN OLD URBAN AREAS

U. Brecelj
PROGRAMSKA OPREMA ZA GRAFIČNI PRIKAZ IN ANALIZO PODATKOV PRI VRTANJU Z VRTALNO GARNITURO BAUER

Z. Cotič
UPORABA SCC BETONA ZA IZVEDBO UVRTANIH PILOTOV

M. Grošić, M. Vivoda, Ž. Arbanas
IZVEDBA GRAĐEVNIH JAMA U TURISTIČKOM NASELJU »NOVI RESORT« U NOVOM VINODOLSKOM

I. Klemenc
PREGLED RAZVOJA TRAJNIH PREDNAPETIH GEOTEHNIČNIH SIDER IN IZKUŠENJ OPRAVLJENIH PREGLEDOV SIDRANIH OBJEKTOV

P. Kogovšek, J. Klopčič, J. Logar
ENODIMENZIONALNA KONSOLIDACIJA TAL Z NAPETOSTNO ODVISNIMI MATERIALNIMI PARAMETRI

A. Robas, J. Logar
NAPOVED NOSILNOSTI OSNO OBREMENJENIH NAVPIČNIH PILOTOV NA OSNOVI PRESIOMETRSKIH MERITEV

K. Štern, L. Korpar
PRIMERI ŠČITENJA TOČKOVNIH TEMELJEV PRI GRADBENIH POSEGIH VEČJIH GLOBIN NEPOSREDNO OB IN POD TEMELJI

 

4. tema: Plazovi, okolje in voda v tleh

Ž. Blažeka, M. Ponikvar
LIZIMETER TEZNO-MARIBOR

S. Dugonjić, Ž. Arbanas, Č. Benac
ASSESSMENT OF LANDSLIDE HAZARD ON FLYSCH SLOPES

B. Macuh, S. Škrabl, M. Krajnc, U. Umek, M. Terčič
GLOBOKI VKOP MED VIADUKTOMA NA POLANCAH IN POLANCE NA HC RAZDRTO-VIPAVA

A. Petkovšek
ZEMLJINSKA SUKCIJA: NEKAJ PRIMEROV UPORABE V GEOTEHNIKI

J. Ratej
MODELIRANJE UČINKOVITOSTI KONČNE PREKRIVKE NA ODLAGALIŠČIH Z NUMERIČNIMI IN ANALITIČNIMI MODELI

R. Vezočnik, T. Gvozdanović, D. Smole
TERESTRIČNO LASERSKO SKENIRANJE IN NJEGOVA UPORABA PRI SPREMLJANJU PLAZOV

 

SPONZORJI